MR linzalary: Gözlük materiallarynda pioner täzelikleri

MR linzalary ýa-da Modified Resin linzalary häzirki zaman äýnek pudagynda möhüm täzeligi görkezýär.Resin obýektiw materiallary 1940-njy ýyllarda ADC ※ materiallary bazary monopoliýa edip, aýna alternatiwasy hökmünde ýüze çykdy.Şeýle-de bolsa, pes refraktiw görkezijisi sebäpli, rezin linzalar galyňlykdan we estetika meselelerinden ejir çekip, ýokary refraktiw görkeziji obýektiw materiallaryň gözlenmegine sebäp boldy.

1980-nji ýyllarda “Mitsui Chemicals” ýokary effektlere çydamly poliuretan rezini göz linzalaryna ulanyp, “kükürtli” düşünjesi bilen (refraktiw görkezijini ýokarlandyrmak üçin kükürt atomlaryny girizmek) öňe sürdi.1987-nji ýylda ýokary refraktiw görkeziji göz linzalarynyň täze eýýamyny başlaýan, ýokary refraktiw görkeziji 1,60, Abbe sany we pes dykyzlygy bolan innowasiýa molekulýar gurluşy bolan MR-6 ™ önümi hödürlendi.

näme üçin_sek-2_img

Adaty rezin linzalar bilen deňeşdirilende, MR linzalary has ýokary refraktiw görkezijileri, ýeňil agramlary we ýokary optiki öndürijiligi hödürleýär, bu bolsa olary äýnek pudagynda şöhle saçýar.

Lighteňil rahatlyk
MR linzalary ýeňil aýratynlyklary bilen meşhurdyr.Adaty linza materiallary bilen deňeşdirilende, MR linzalary has ýeňil bolýar, has amatly geýim tejribesini üpjün edýär we uzyn köýnek bilen baglanyşykly basyşy ýeňilleşdirýär, ulanyjylara has ýakymly geýim tejribesini ulanmaga mümkinçilik berýär.

Ajaýyp optiki öndürijilik
MR linzalary diňe bir ýeňil aýratynlyklary hödürlemän, optiki öndürijilikde hem ýokarydyr.Has oňat we has hakyky görüşi üpjün etmek üçin ajaýyp refraktiw görkezijiler bilen öwünýärler.Bu, köp gözli ulanyjy üçin, esasanam görüş hiline ýokary isleg bildirýänler üçin MR linzalaryny ileri tutýan saýlama edýär.

Dyrna garşylygy
Qualityokary hilli materiallar bilen öndürilen MR linzalary ajaýyp çyzmaga garşylygy görkezýär.Linzalaryň ömrüni uzaldyp, ulanyjylara gözüň çydamlylygyny üpjün edip, gündelik ulanyşdan çyzylmalara we aşgazanlara çydap bilerler.

Giňişleýin programmalar
Ajaýyp öndürijiligi we amatly geýmek tejribesi sebäpli MR linzalary dürli äýnek önümlerinde giňden ulanylýar.Reseptli äýnek, günlük äýnegi ýa-da gök ýagtylygy ýapýan äýnek bolsun, MR linzalary ulanyjylaryň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýar we äýnek pudagynyň möhüm bölegine öwrülýär.

Durnukly ösüş
Iň ýokary öndürijilige goşmaça, MR linzalary durnukly ösüşi ileri tutýarlar.Ekologiýa taýdan arassa materiallar we önümçilik prosesleri, durnukly ösüş tagallalaryna goşant goşup, daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin önümçilikde ulanylýar.

mr-linza-2

“Dayao Optical” -yň goşandy

Linza öndürmekde öňdebaryjy hökmünde “Dayao Optical”, müşderilere MR-8 we MR-10 önümleri üçin hünär çözgütleri hödürläp, ýokary hilli we öndürijilik standartlaryny üpjün edip, “Mitsui Optical” bilen gowy hyzmatdaşlygy dowam etdirdi.

※ ADC (Allyl Diglikol Karbonat): Aýna linzalarynda ulanylýan rezin materialynyň bir görnüşi.

MR linzalaryny äýnek dizaýnlaryňyza goşmak bilen, müşderilere ýokary öndürijiligi, amatlylygy we dowamlylygy bilen innowasiýa önümlerini hödürläp bilersiňiz, markaňyzy bäsdeşlik äýnek bazarynda tapawutlandyryp bilersiňiz.

şahadatnama

Iş wagty: 10-2024-nji aprel

Habarlaşyň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň