AR örtügi hakda näçe bilýärsiňiz?

AR örtügi, obýektiwiň üstünde birnäçe gatlak optiki film ulanyp, şöhlelenmäni azaldýan we ýagtylygyň geçişini gowulandyrýan tehnologiýa.AR örtüginiň ýörelgesi, dürli filmleriň gatlaklarynyň galyňlygyny we refraktiw görkezijisini dolandyrmak arkaly şöhlelenýän ýagtylyk bilen iberilýän ýagtylygyň arasyndaky faza tapawudyny azaltmakdyr.

AR (Anti-Reflektiw) örtükler optiki filmleriň köp gatlagyndan durýar, olaryň hersiniň belli bir funksiýasy we häsiýeti bar.Bu makala, AR örtügindäki materiallaryň, gatlak sanlarynyň we her gatlagyň rollary barada jikme-jik düşündiriş berýär.

Materiallar:

AR örtüklerinde ulanylýan esasy materiallar metal oksidleri we kremniniň dioksidi.Alýumin oksidi we titanium oksidi köplenç metal oksidleri, kremniniň dioksidi filmiň refraktiw görkezijisini sazlamak üçin ulanylýar.

Gatlak sanlary: AR örtükleriniň gatlak sanlary köplenç 5-7, dürli dizaýnlarda dürli gatlak sanlary bolup biler.Umuman aýdanyňda, has köp gatlak has gowy optiki öndürijilige getirýär, ýöne örtük taýýarlamagyň kynlygy hem ýokarlanýar.

Her gatyň rollary:

(1) Substrat gatlagy: Substrat gatlagy AR örtüginiň aşaky gatlagy bolup, esasan substrat materialynyň ýelmeşmegini güýçlendirýär we obýekti poslama we hapalanmakdan goraýar.

.Onuň wezipesi şöhlelenýän ýagtylygyň faza tapawudyny azaltmak we ýagtylygyň geçirişini ýokarlandyrmakdyr.

(3) Pes refraktiw görkeziji gatlagy: Pes refraktiw indeks gatlagy, adatça kremniniň dioksidinden durýar we refraktiw görkeziji ýokary refraktiw indeks gatlagyndan pesdir.Ol şöhlelenýän ýagtylygyň we iberilýän ýagtylygyň arasyndaky faza tapawudyny azaldyp, şöhlelenýän ýagtylygyň ýitmegini azaldyp biler.

.

(5) Gorag gatlagy: Gorag gatlagy AR örtüginiň daşky gatlagy bolup, esasan örtügi dyrnaklardan, könelmekden we hapalanmakdan goraýar.

Reňk

AR örtüginiň reňki gatlaklaryň galyňlygyny we materialyny sazlamak arkaly gazanylýar.Dürli reňkler dürli funksiýalara laýyk gelýär.Mysal üçin, gök AR örtügi görüş aýdyňlygyny gowulaşdyryp, ýalpyldawuklygy peseldip biler, sary AR örtügi kontrasty güýçlendirip we göz ýadawlygyny azaldyp biler, ýaşyl AR örtügi bolsa ýalpyldawuklygy peseldip we reňk janlylygyny ýokarlandyryp biler.

Gysgaça aýtsak, AR örtüginiň dürli gatlaklary dürli funksiýalara eýedir we şöhlelenmäni azaltmak we ýagtylygyň geçişini ýokarlandyrmak üçin bilelikde işleýär.

AR örtükleriniň dizaýny, iň oňat optiki öndürijilige ýetmek üçin dürli amaly gurşawlary we talaplary göz öňünde tutmalydyr ..


Iş wagty: 21-2023-nji fewral

Habarlaşyň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň