Linzanyň esasy parametrlerini bilýärsiňizmi?

Sarp edijileriň sarp ediş habardarlygynyň ýokarlanmagy bilen, köp müşderi diňe bir sarp ediş dükanynyň hyzmatyna üns bermän, satyn alnan önümleriniň (linzalarynyň) bilesigelijiligine has köp üns berýär.Gözlükleri we çarçuwalary saýlamak aňsat, sebäbi tendensiýa bar we islegleriňiz düşnüklidir, ýöne linzalary saýlamak meselesinde beýnisi agyryp başlaýar.Olaryň hemmesi aç-açan iki linzadyr we bahalary başgaça, refraktiw görkeziji, Abbe belgisi, gök garşy yşyk, ýadawlyga garşy ... ýakyn wagtda çökmek duýgusy bar!

Bu gün, linzalaryň bu parametrleriniň parolyny nädip döwmelidigi barada gürleşeliň!

I. Döwülme görkezijisi

Döwülme görkezijisi linzalarda iň köp agzalýan parametr bolup, atmosferadaky ýagtylygyň ýaýramagynyň tizliginiň obýektiwdäki gatnaşygy hökmünde kesgitlenýär.Bu kyn ýaly görünýär, ýöne aslynda gaty ýönekeý.Atmosferada ýagtylygyň ýaýramagy gaty çalt we bu parametr olaryň biri-birinden nä derejede tapawutlanýandygyny görkezýär.Bu parametr arkaly obýektiwiň galyňlygyny hem bilip bileris.

Adatça, refraktiw görkeziji näçe ýokary bolsa, obýektiw näçe inçe we obýektiw estetiki taýdan ýakymly bolýar.

Düwürtigiň refraktiw görkezijisi, adatça: 1.499, 1.553, 1.601, 1.664, 1.701, 1.738, 1.76 we ş.m.-3.00D -6.00D gözýetimli adamlar 1.601 bilen 1.701 arasynda linzalary saýlap bilerler;we -6.00D-den ýokary görýän adamlar has ýokary refraktiw görkeziji bolan linzalary göz öňünde tutup bilerler.

II.Abbe belgisi

Abbe belgisi doktor Ernst Abbäniň adyny göterýär we esasan obýektiwiň ýaýramagyny suratlandyrýar.

Linza dispersiýasy (Abbe belgisi): Şol bir aç-açan gurşawda dürli tolkun uzynlyklary üçin refraktiw indeksiň tapawudy we reňkli ýagtylygyň dürli tolkun uzynlyklaryndan emele gelýän ak ýagtylyk, açyk materiallar ak ýagtylygy döweninde dargamak aýratyn hadysasyny başdan geçirer, älemgoşary öndürýän prosese meňzeýär.Abbe sany, aç-açan materiallaryň dispersiýa ukybyny görkezýän ters proporsional görkeziji bolup, has kiçi bahasy has güýçli dispersiýany görkezýär.Obýektiwdäki gatnaşyk: Abbe sany näçe köp bolsa, şonça-da dargamak we görüş hili şonça ýokarydyr.Abbe sany, adatça, 32-den 59-a çenli.

III.Döwüji güýç

Döwülme güýji, adatça, sferik güýji (ýagny miýopiýa ýa-da giperopiýa) we silindr güýji (astigmatizm) we astigmatizmiň oky ýaly 1-den 3-e çenli maglumatlary öz içine alýar.Sferiki güýç miýopiýa ýa-da giperopiýa derejesini, silindr güýji astigmatizm derejesini aňladýar, astigmatizmiň oky astigmatizmiň ýagdaýy hökmünde kabul edilip bilner we adatça düzgüne (dikligine), düzgüne (dikligine) we bölünýär. obli ok.Deňdir silindr güýji bilen, düzgüne we obli okuna uýgunlaşmak birneme kynrak bolup biler.

Mysal üçin, -6.00-1.00X180 resepti 600 dereje miýopiýany, 100 dereje astigmatizmi we 180 ugurda astigmatizmiň okuny aňladýar.

IV.Gök ýagtylygy goramak

Mawy ýagtylygy goramak soňky ýyllarda giňden ýaýran adalga, sebäbi LED çyralardan ýa-da yşyklardan gök çyra çykýar we elektroniki önümleriň giňden ulanylmagy bilen zyýany barha artýar.


Iş wagty: 21-2023-nji fewral

Habarlaşyň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň