Umumy obýektiw materiallary tanatmak

Neýlondan, CR39 we kompýuter materiallaryndan ýasalan gün äýnek linzalarynyň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Neýlon ýeňil, çydamly we çeýe sintetiki polimerdir.Täsirine ýokary garşylygy bar we aşa gyzgynlyga çydap bilýär.Neýlon linzalary galyplaýyş prosesi arkaly öndürmek aňsat we dürli reňklerde we reňklerde giňden elýeterlidir.

CR39, aýdyňlygy we çyzylmagyna garşylygy bilen tanalýan plastmassanyň bir görnüşidir.Bu linzalar beýleki materiallar bilen deňeşdirilende ýeňil, çydamly we has arzan.Olar ýokary derejeli takyklygy we hil gözegçiligini üpjün edýän guýma prosesi arkaly ýasalýar.CR39 linzalary reňklemek hem aňsat we dürli reňklerde we kölegelerde bolýar.

Kompýuter (polikarbonat), täsirine garşylygy we çydamlylygy bilen tanalýan termoplastikanyň bir görnüşidir.Bu linzalar ýeňil we köplenç sport we howpsuzlyk äýneklerinde ulanylýar.Olar ýokary derejeli takyklygy we yzygiderliligi üpjün edýän sanjym galyplaýyş prosesi arkaly ýasalýar.Kompýuter linzalary dürli reňklerde we reňklerde hem bar, ýöne CR39 linzalary ýaly çyzylmaga çydamly däl.

Artykmaçlyklary nukdaýnazaryndan neýlon linzalar çeýe, çydamly we täsirlere çydamly.CR39 linzalary düşnükli we çyzmaga çydamly.Kompýuter linzalary täsire çydamly we çydamly.

Şeýle-de bolsa, göz öňünde tutmaly käbir kemçiliklerem bar.Neýlon linzalary wagtyň geçmegi bilen sarymtyllyga we reňklemäge has ýykgyn edip biler.CR39 linzalary beýleki materiallar bilen deňeşdirilende az täsir edip biler.Kompýuter linzalary CR39 linzalary ýaly düşnüksiz bolup biler we çyzmaga has ýykgyn edýär.

Sözümiň ahyrynda, gün äýnegi linzalary üçin material saýlamak, göz öňünde tutulan ulanyşa we şahsy islegleriňize bagly bolar.Neýlon linzalar çeýeligi we çydamlylygy talap edýänler üçin amatly, CR39 linzalary aýdyňlygy we dyrmaşmagy ileri tutýanlar üçin amatly, kompýuter linzalary täsir garşylygy we çydamlylygy talap edýänler üçin amatlydyr.


Iş wagty: 21-2023-nji fewral

Habarlaşyň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň